Wiedza szansą na lepsze jutro

W  Szkole Podstawowej im. Batalionów Chłopskich  w Stopnicy  w roku szkolnym 2010/2011 realizowany jest projekt pn. Wiedza szansą na lepsze jutro”.

Projekt jest realizowany w ramach Poddziałania 9.1.2 Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszenie różnic  w jakości usług edukacyjnych” Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Głównym celem projektu jest poprawa wyników nauczania z języka polskiego, matematyki i przyrody u uczniów mających trudności w nauce.

W projekcie realizowane są następujące zadania:

waterproof replica panerai watches online

 

 

 

Zadanie 1.  Zajęcia wyrównawcze z języka polskiego.

Działanie to ma na celu podniesienie kompetencji posługiwania się językiem w mowie i piśmie oraz ćwiczenie  umiejętności stosowania ich w praktyce. Szczególny nacisk położony jest na bogacenie słownictwa, kształtowanie sprawności komunikacyjnych, zasad ortografii i czytanie ze zrozumieniem. Ponadto kształcone będą i doskonalone podstawowe formy wypowiedzi pisemnej tj. opowiadanie, opis, list, zaproszenie. Uatrakcyjnieniem zajęć będą aktywizujące  metody pracy oraz  wykorzystanie multimedialnych programów.

Zajęcia będą odbywają się w 13 grupach  w wymiarze 1 godziny tygodniowo dla każdej z grup.

Zadanie 2.  Zajęcia z logopedii.

 Działanie to ma na celu korygowanie wad wymowy. Zajęcia prowadzone są w 5 grupach po 1 godzinie tygodniowo.

Zadanie 3.  Zajęcia wyrównawcze z matematyki

Działanie to ma na celu wyposażenie uczniów w umiejętność stasowania wiedzy w praktyce, uczenie logicznego myślenia. Uatrakcyjnieniem zajęć są  łamigłówki i szarady matematyczne oraz programy multimedialne. Zorganizowany  będzie konkurs matematyczny, podczas którego uczniowie będą mogli wykazać się zdobytymi wiadomościami i umiejętnościami. Nagrodą za udział w konkursie i systematyczną pracę będzie wyjazd na wycieczkę do Inwałdu.  Zajęcia odbywają się w 13 grupach po 1 godzinie tygodniowo.

Zadanie 4. Zajęcia wyrównawcze z przyrody

Działanie to ma na celu podniesienie poziomu wiedzy i umiejętności z przyrody.Główny nacisk położony jest na praktyczne umiejętności z zakresu czytania map, planów, wykorzystania skali i orientacji w terenie oraz utrwalenie wiadomości o zjawiskach atmosferycznych i fizycznych. Zorganizowana będzie wycieczka do ZOO oraz do kina na film przyrodniczy w formacie 3D. Do realizacji tego zadania zakupiono laptop, projektor i ekran, mapy Polski i Europy, atlasy i globusy.