Sprawozdanie z realizacji projektów

Sprawozdanie z realizacji projektu „ Nasza szkoła drogą do sukcesu” za okres

 

od 01.11.2008r.- 31.01.2009r.

 

 

Zadanie 1.        Zadanie to dotyczyło rozpropagowania informacji nt. EFS i  Unii Europejskiej z funduszy których realizowany jest projekt „Nasza szkoła drogą do sukcesu”. Celem akcji promocyjnej było również zachęcenie uczniów do wzięcia udziału w organizowanych zajęciach.  W związku z tym odbyło się spotkanie z rodzicami oraz apel z uczniami. Zakupiono koszulki oraz długopisy z logo EFS. Zamówione zostały plakaty, które umieszczono w centralnych miejscach szkoły oraz w miejscach publicznych. Wykonano ulotki informacyjne, które dotarły do quality fake watches with swiss movements wszystkich zainteresowanych.        Informacje nt. współfinansowanych projektów z EFS zamieszczone zostały na stronie internetowej gminy, szkoły, w gazetce szkolnej oraz w gazecie „Echo Dnia”. W ramach promocji wykonano gazetkę ścienną, oznaczono budynek, sale lekcyjne, sprzęt i pomoce dydaktyczne naklejkami z logo EFS, ŚBRR i POKL. Podsumowania z realizacji projektu dokonał koordynator i z-ca koordynatora na spotkaniu z rodzicami.

 

 

 

   

 

 

    W ramach projektu w zajęciach wyrównawczych z języka polskiego w I półroczu brały udział trzy grupy uczniów. Jedna grupa stworzona została z uczniów klas piątych, dwie grupy z uczniów klas szóstych. Każda grupa liczyła po dwadzieścia osób. Zajęcia odbywały się od listopada do grudnia 2008r. w wymiarze dwóch godzin tygodniowo, natomiast od stycznia 2009r. w wymiarze jednej godziny tygodniowo. W tym okresie przeprowadzono po dziewiętnaście zajęć w każdej grupie. Głównym celem zajęć było wyposażenie uczniów w niezbędne wiadomości o budowie i funkcjonowaniu języka jako narzędzia porozumiewania się i tworzywa literackiego oraz kształcenie praktycznych umiejętności twórczych. W ramach projektu odbyła się wycieczka do teatru im. Stefana Żeromskiego w Kielcach na spektakl pod tytułem „Tartuffe". W wycieczce wzięło udział osiemdziesięciu czterech uczniów. Na zajęciach wyrównawczych uczniowie opracowali „Słowniczek teatralny". Sporządzili również sprawozdania z obejrzanego spektaklu. W ramach projektu zakupiono nośniki DVD z lekcjami dotyczącymi teatru, odtwarzacz DVD oraz dyktafony. Płyty DVD wykorzystano na lekcjach języka polskiego oraz zajęciach wyrównawczych. Dyktafony wykorzystano podczas spotkania z przedstawicielem policji, nagrywając z nim wywiad.

 

Zajęcia wyrównawcze z matematyki w I semestrze odbywały się w trzech grupach – dwie grupy dla uczniów klas VI i  jedna grupa dla uczniów klas V. W zajęciach uczestniczy 60 uczniów. Przeprowadzono 90 godzin zajęć w każdej grupie. Głównym celem zajęć jest przygotowanie uczniów do wykorzystania wiedzy matematycznej w praktyce, korzystania z informacji oraz wdrażania uczniów do logicznego myślenia. Z funduszy unijnych zakupiono tablicę interaktywną i projektor multimedialny, ułamki magnetyczne, wagi szalkowe. Powyższe pomoce uatrakcyjniły zajęcia i ułatwiły wykorzystanie poznanych wiadomości w praktyce. Uczniowie w czasie zajęć rozwiązują zadania mające na celu poszerzanie wiadomości i umiejętności z zakresu: pisania, czytania, korzystania z informacji, wykorzystanie wiedzy w praktyce, rozumowania. Efektem zajęć będzie katalog zadań wg standardów egzaminacyjnych. Celem zajęć wyrównawczych z przyrody jest uzupełnienie braków w wiadomościach i umiejętnościach uczniów, rozwijanie kompetencji kluczowych z zakresu przyrody oraz efektywniejsze przygotowanie do sprawdzianu kompetencji. Zajęcia odbywają się w trzech grupach liczących po 20 osób. Od 1 listopada do 31 grudnia 2008 r. obejmowały one 2 godziny tygodniowo dla każdej z grup. W tym okresie została przepracowana następująca ilość godzin:

 

Klasa VI a - 15 godz.

 

Klasa VI b- 15 godz.

 

Klasa V - 15 godz. Od 1 stycznia do 31 stycznia 2009r. realizowana jest jedna godzina tygodniowo dla każdej z grup. Łącznie przepracowanych zostało 12 godzin. Szczególny nacisk został położony na doskonalenie umiejętności korzystania z planu, mapy i wykorzystania skali. W związku z tym uczniowie utrwalali wiadomości i umiejętności w tym zakresie poprzez różnorodne ćwiczenia i zadania praktyczne.

 

Efektem tych zajęć jest:

 

- prawidłowe posługiwanie się planem i różnymi rodzajami map

 

- obliczanie wymiarów rzeczywistych na podstawie wymiarów na planie i mapie

 

- rozpoznawanie na podstawie mapy topograficznej płaskich , wklęsłych i wypukłych form terenu

 

 - rysowanie za pomocą poziomic różnych form terenu

 

- odczytywanie i obliczanie wysokości względnej i bezwzględnej.

 

Pozyskane pomoce:

 

- dwie płyty DVD z filmami edukacyjnymi z przyrody

 

Zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze z j. angielskiego rozpoczęliśmy 3-go listopada 2009 roku. Odbywały się one w wymiarze dwóch godzin tygodniowo, a w styczniu była to jedna godzina tygodniowo w godzinach od 13.20 do 14.10. W zajęciach tych uczestniczyło dwudziestu uczniów z klasy IVa. Celem zajęć było doskonalenie materiału objętego podstawą programową dla drugiego etapu nauczania w szkole podstawowej oraz zachęcenie uczniów do pogłębiania swojej wiedzy w zakresie języka angielskiego, pokazanie im technik uczenia się nowych słów. Uczniowie utrwalali struktury gramatyczne poznane na zajęciach lekcyjnych. Doskonalili technikę czytania w j. angielskim.

 

Uczniowie utrwalali:

 

- zaimki wskazujące w liczbie mnogiej i pojedynczej,

 

- zaimki osobowe

 

- czasownik „be" we wszystkich typach zdań,

 

-liczby od 1 do 100,

 

- podawanie czasu w j. angielskim,

 

- pytania szczegółowe,

 

Poznawali zwyczaje Bożonarodzeniowe w Wielkiej Brytanii i porównywali je ze zwyczajami w Polsce. Śpiewali kolędy i piosenki o zimie. Wprowadzone zostały elementy kulturowe o krajach anglojęzycznych, dzięki czemu uczniowie zapoznali się z mapą Wielkiej Brytanii i krajami wchodzącymi w skład Królestwa Zjednoczonego. Mieli możliwość zastosowania poznanego słownictwa w grach i zabawach językowych. W trakcie zajęć uczniowie korzystali również z pracowni komputerowej. Korzystaliśmy z materiałów i środków dydaktycznych uzyskanych poprzez BSRR. Uczniowie pracowali z planszą przedstawiającą potrzebne słownictwo i elementy gramatyki. Ciekawym dla dzieci środkiem było wykorzystanie klocków do układania zdań. Dzieci chętnie angażowały się  ćwiczenia wykonywane na płycie CD z programem „Profesor Henry". Uczestniczący w zajęciach uczniowie wykazywali się dużą aktywnością i pracowitością. W ramach zajęć uczniowie wykonali albumy dotyczące tematyki świąt Bożego Narodzenia w Wielkiej Brytanii oraz mapę Królestwa Zjednoczonego Wielkiej Brytanii. Albumy będą uzupełniane na kolejnych zajęciach o dodatkowe święta. Niestety, nie wszyscy uczniowie uczestniczyli w zajęciach systematycznie.

 

     W Szkole Podstawowej w Stopnicy prowadzone są także zajęcia dydaktyczno wyrównawcze z j. niemieckiego dla klas IV i V. W I semestrze 2008/2009r. przeprowadzonych zostało 38 godzin. W ramach projektu zakupiono 10 zestawów multimedialnych , plansze ze słownictwem. Podczas zajęć rozwijane są podstawowe sprawności językowe: mówienie, słuchanie, czytanie, pisanie oraz gramatyka. Zajęcia odbywają się w formie gier i zabaw językowych. Uczniowie korzystali z dostępnych pomocy, programów komputerowych, internetu, oraz plansz ze słownictwem. Na zajęciach utrwalane były poznane słówka oraz struktury leksykalno-gramatyczne. Uczniowie klas IV poznali nazwy krajów niemieckojęzycznych i ich stolic, niektóre zabytki i miejsca godne zobaczenia w Niemczech np. Kölner Dom, Brandenburger Tor, Flughafen in Frankfurt, Autofabrik Mercedes in Stuttgart. - Poznali nazwy krajów graniczących z Niemcami. Wszyscy uczniowie poznawali słownictwo dotyczące Świąt Bożego Narodzenia, tradycje adwentowe i bożonarodzeniowe w krajach niemieckojęzycznych i porównali je z tradycjami polskimi. Na zajęciach uczniowie śpiewali kolędy, wykonywali kalendarze adwentowe, wieńce adwentowe. W efekcie pracy uczniów powstało 10 albumów o Świętach Bożego Narodzenia, 5 kalendarzy adwentowych, oraz mapa Niemiec . Zadanie 3: Wyrównywanie deficytów w zakresie wiadomości i umiejętności. II moduł WIEM, ŻE POTRAFIĘ obejmowało zajęcia wyrównawcze w klasach I-III.

 

     Celem zajęć było wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów napotykających na problemy edukacyjne w zakresie: czytania, pisania, liczenia, rozumowania i zastosowania wiedzy w praktyce. Zajęcia odbywały się w 6 grupach i obejmowały łącznie 58 uczniów. Przeprowadzono 228 godzin zajęć wyrównawczych. Zakupiono zaplanowane pomoce dydaktyczne: scrabble - 5 szt., waga szalkowa - 4 szt., mozaika drewniana - 2 szt, klocki, geoplany, puzzle edukacyjne - 2 szt., skarbiec matematyczny - 2 szt. oraz programy multimedialne: Klik uczy czytać - 10 szt., Klik uczy liczyć - 10 szt., Klik uczy ortografii - 5 szt. Powyższe pomoce uatrakcyjniały zajęcia i ułatwiały przyswojenie wiadomości. Każdy blok tematyczny zajęć opierał się na przeprowadzonej wycieczce. Odbyło się 5 wycieczek tematycznych: do miasteczka ruchu drogowego, do sklepu samoobsługowego, na pocztę, do apteki, do biblioteki. Uczniowie są w trakcie wykonywania pamiętników będących zbiorem prac powstałych w czasie zajęć.

 

W ramach modułu III UCZĘ SIĘ BAWIĄC realizowane było Zadanie 4.

 

Usprawnianie zaburzonych funkcji i eliminowanie zaburzeń psychoruchowych.

 

    Zadanie to realizowane było poprzez zajęcia korekcyjno- kompensacyjne Celem zajęć korekcyjno- kompensacyjnych jest pomoc dzieciom w przezwyciężaniu trudności oraz usprawnianie zaburzonych funkcji poznawczych. Grupa liczy 5 osób i są to uczniowie niepełnosprawni.

 

     W pierwszym semestrze roku szkolnego 2008/2009 odbyło się 38 godzin zajęć. W czasie zajęć uczniowie mieli możliwość doskonalić koordynacje wzrokowo-ruchową, ćwiczyć analizator słuchowo- wzrokowy. Dzieci dokonywały analizy prostych wyrazów wyodrębniały głoski w słowach, ćwiczyły percepcję wzrokową poprzez różnego rodzaju zadania takie jak: wyszukiwanie w tekście takich samych wyrazów, łączenie liter w pary, dostrzeganie różnic w obrazkach, rysunek pod dyktando itp. Dzieci doskonaliły sprawność manualną i grafomotoryczną. Modelowały w plastelinie, cięły po linii prostej i falistej. Uczestniczyły również w zabawach ruchowych wyrabiających koordynację. W czasie zajęć uczniowie korzystali z programów multimedialnych utrwalających znajomość liter. Podczas zajęć stosowane były metody relaksacyjne, gry, zabawy loteryjki. Dzieci należące do zespołu korekcyjno-kompensacyjnego to uczniowie, w stosunku do których wydano orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego. Dlatego też po trzech miesiącach pracy widać zaangażowanie uczniów, chęć podejmowania działań, ale rezultaty są jeszcze słabo widoczne. Dzieci mają ogromną trudność z opanowaniem znajomości liter i umiejętności czytania. Poprawiła się natomiast ich sprawność manualna i umiejętność funkcjonowania w zespole, co potwierdzają wychowawcy klas. Do realizacji tego zadania zakupiona została „Metoda dobrego startu" Marty Bogdanowicz oraz warsztaty grafomotoryczne. Dzięki tym pomocom dydaktycznym zajęcia są ciekawsze i przynoszą lepsze efekty. Oczekiwanym rezultatem tych zajęć są słowniczki obrazkowo - wyrazowe, które są w trakcie powstawania.