Projekty

Projekty edukacyjne

31 pażdziernika 2008 r. nasza szkoła przystąpiła do realizacji dwóch projektów edukacyjnych. Pierwszy projekt, który nosi tytuł „Nasza szkoła drogą do sukcesu” obejmuje Poddziałanie 9.1.2 Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych w ramach Priorytetu IX. Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

Udział naszych uczniów w tym projekcie przyczyni się do wyrównania braków i zaległości w wiadomościach, pozwoli na lepsze przygotowanie uczniów do testu kompetencji dla klas szóstych, pozwoli pokonać stres i uwierzyć we własne siły. Uczniowie będą mieli możliwość uczestniczyć w różnego rodzaju zajęciach wyrównawczych i korekcyjno-kompensacyjnych.

Dzięki realizacji tego projektu szkoła wzbogaciła swoje zaplecze techniczne o tablicę interaktywną, projektor multimedialny, gabloty oraz inne liczne pomoce dydaktyczne. Ponadto uczniowie będą mieli możliwość bezpłatnie wyjechać do teatru i na wycieczki.

 Drugi projekt nosi tytuł „Edukacja łączy pokolenia” i obejmuje Działanie 9.5 Oddolne inicjatywy edukacyjne na obszarach wiejskich w ramach Priorytetu IX. Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Realizacja tego projektu umożliwi uczniom naszej szkoły rozwijanie zdolności i zainteresowań oraz przyczyni się do jeszcze bardziej aktywnego udziału rodziców w życiu szkoły.

Uczniowie będą mieli możliwość działania w różnego rodzaju kołach zainteresowań (koło plastyczne, teatralne, muzyczne, matematyczne, przyrodnicze, dziennikarskie, sportowe i koło j. angielskiego). Realizując ten projekt szkoła wzbogaciła zaplecze techniczne o telewizor 42 ``, radiomagnetofony, kamerę cyfrową, odtwarzacz DVD i dyktafony.

Ponadto uczniowie będą mieli okazję wyjazdu na „zielone szkoły”, wyjazdu do teatru, do fabryki bombek, wioski afrykańskiej i na wycieczki turystyczno-krajoznawcze.

    Obydwa projekty są współfinansowane przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Udział uczniów w zajęciach i wszelkiego rodzaju wyjazdach jest całkowicie bezpłatny.

 

Projekt   "Wiedza naszym kapitałem"
cheap aaa fake breitling watches for sale

 

  Szkoła Podstawowa im. Batalionów Chłopskich w Stopnicy po raz kolejny pozyskuje środki unijne.

W dniu 13.10.2009r. w Szkole Podstawowej w Stopnicy odbyła się inauguracja projektu „Wiedza naszym kapitałem” w ramach poddziałania 9.1.2 „Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszenie różnic w jakości usług edukacyjnych” Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

Dyrektor szkoły Andrzej Banach w obecności zaproszonych gości (władz samorządowych, przedstawiciela Kuratorium Oświaty i rodziców) oraz nauczycieli i uczniów, przedstawił założenia projektu i zakres jego działania. Głównym celem projektu „Wiedza naszym kapitałem” jest zwiększenie możliwości wyrównywania dysproporcji w osiągnięciach szkolnych i możliwości pokonania barier środowiskowych przez uczniów naszej szkoły. W ramach projektu organizowane będą:

- zajęcia w ośrodkach zainteresowań dla uczniów klas I-III

- zajęcia przygotowujące uczniów klas IV-VI do testu kompetencji po II etapie edukacyjnym (z języka polskiego, matematyki, przyrody i języka angielskiego)

- zajęcia rozwijające umiejętności informatyczne

- zajęcia eliminujące zaburzenia psychoruchowe i usprawniające zaburzone funkcje

- warsztaty edukacyjne „Bliżej Europy”

Zorganizowane będą 3 wycieczki dla uczniów klas I-III oraz 3 wyjazdy do teatru dla uczniów klas IV-VI. Szkoła wzbogaci się o nowy sprzęt taki jak: kserokopiarka, tablica interaktywna, rzutnik multimedialny, laptop, telewizor i DVD.

Spotkanie zakończyło się słodkim akcentem. Zaproszeni goście i grono pedagogiczne spotkali się przy kawie i herbacie a dzieci szkolne zostały poczęstowane słodyczami.

 

 

Szkoła Podstawowa im. Batalionów Chłopskich w Stopnicy 

                                       realizuje projekt pn:

 

                   "Wiedza szansą na lepsze jutro"

Okres realizacji - 1.09.2010 do 24.06.2011r

Poddziałanie 9.1.2 Wyrównywanie szana edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji  oraz      zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych.

Udział w projekcie jest bezpłatny!

W ramach projektu organizowane będą:

1. Zajęcia wyrównawcze z języka polskiego

2. Zajęcia wyrównawcze z matematyki

3. Zajęcia wyrównawcze z przyrody

4. Zajecia logopedyczne

 

 

J.polski:

 

Kl IV "a"  Środa -  1330 - 1415

Kl IV "b"  Środa -  1240 - 1325

Kl V "a" Wtorek -  1330 - 1415

Kl V "b"  Środa -    1415 - 1500

Kl VI "a"  Środa -   1330 - 1415

Kl VI "b" Środa -    1240 - 1325

 

Matematyka

 

Kl IV "a" Wtorek  -   1240 -1325

Kl IV "b" Piątek   -    1240 -1325

Kl V "a" Czwartek  -  1330 -1415

Kl V "b" Środa     -   1330 - 1415

Kl VI "a" Piatek   -    1303 - 1415

Kl VI "b" Poniedziałek-1330-1415

 

Przyroda

 

Kl V "a" Piątek    -   1330 - 1415

Kl V "b" Środa     -   1240 - 1325

Kl VI "a" Czwartek -  1330 -1415

Kl  VI "b" Wtorek  -   1330 -1415 

 

 

 Projekt Edukacyjny w ramach poddziałania 9.1.2  "Z wiedzą w przyszłość"

 

            

Informujemy, że 01.10.2011r. w Szkole Podstawowej im. Batalionów Chłopskich w Stopnicy rozpocznie się realizacja Projektu ,,Z wiedzą w przyszłość” w ramach Poddziałania 9.1.2 Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

 

Celem głównym projektu jest podniesienie umiejętności w zakresie czytania, rozumowania           i wykorzystania wiedzy w praktyce.

 

W ramach projektu prowadzone będą następujące rodzaje zajęć:

 

- Gry i zabawy dydaktyczne rozwijające umiejętność czytania w klasach I-III

 

- Warsztaty efektywnego czytania dla klas IV-VI

 

- Gry i zabawy dydaktyczne rozwijające rozumowanie dla klas I- III

 

-  Warsztaty logicznego myślenia dla klas IV-VI

 

- Multimedialny trening czytania i logicznego myślenia

 

Nabór uczestników projektu będzie trwał od 05.09.2011r. do 30.09.2011r. Formularze zgłoszenia należy pobrać i składać w sekretariacie SP Stopnica ul. Kazimierza Wielkiego 23 w godz. od 8.30 do 15.00.

 

Rekrutacja na zajęcia Gier i zabaw dydaktycznych rozwijających umiejętność czytania w klasach I-III odbywać się będzie na podstawie wyników testu badającego umiejętność czytania. W pierwszej kolejności będą przyjmowani uczniowie SP w Stopnicy, których wyniki z testu są poniżej 30% wymaganych punktów, następnie uczniowie z wynikami        od 30% do 50 %.

 

 Rekrutacja na zajęcia Warsztatów efektywnego czytania dla klas IV-VI będzie się odbywać na podstawie wyników klasyfikacji końcoworocznej z j. polskiego. Pierwszeństwo udziału będą mieć chłopcy i dziewczynki mający oceny niedostateczne i dopuszczające z j. polskiego, a w drugiej kolejności przyjmowani będą uczniowie z ocenami dostatecznymi.

 

Rekrutacja do Gier i zabaw dydaktycznych  rozwijających rozumowanie uczniów klas I- III przebiegać będzie na podstawie wyników testu z rozumowania i wykorzystania wiedzy w praktyce. W pierwszej kolejności będą przyjmowani uczniowie, którzy osiągnęli z  testu do 30% wymaganych punktów. W drugiej kolejności przyjmowani będą uczniowie z wynikami        od 30% do 50 % wymaganych punktów.

 

Na zajęcia Warsztatów logicznego myślenia dla klas IV-VI zakwalifikowani zostaną uczniowie na podstawie wyników klasyfikacji końcowo rocznej z matematyki. W pierwszej kolejności przyjęci zostaną  uczniowie z oceną niedostateczną i dopuszczającą, a następnie uczniowie z oceną dostateczną.

 

Na zajęcia Multimedialnego treningu czytania zakwalifikowani zostaną tylko chłopcy z klas IV-VI, którzy w klasyfikacji śródrocznej z j. polskiego i matematyki otrzymali oceny niedostateczne i dopuszczające.

 

Dodatkowym kryterium pierwszeństwa udziału we wszystkich typach zajęć będzie źródło utrzymania rodziców. Pierwszeństwo będą mieli ci, których jedynym źródłem utrzymania jest praca w gospodarstwie rolnym.

 

Utworzona zostanie lista rezerwowa uczniów, którzy nie zakwalifikowali się do zajęć i osiągnęli wyniki z testu od 50% do 60%, a są zainteresowani podniesieniem wyników w nauce. Osoby z listy rezerwowej zostaną włączone do zajęć w przypadku rezygnacji uczniów wcześniej zakwalifikowanych.

 

Osoby zakwalifikowane do udziału w projekcie będą umieszczone na liście uczestników, która zostanie wywieszona 01.10.2011r. w gablocie informacyjnej przed budynkiem szkoły.

 

Projekt będzie realizowany zgodnie z zasadami polityki równych szans.